OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:

BIESZCZADY
Baza w Czarnej Stanica Harcerska w Czarnej jest sezonową bazą obozową funkcjonującą od czerwca do lipca.

Baza znajduje siê w urokliwym otoczeniu lasu. Du¿ym plusem jej lokalizacji jest blisko¶æ do Wielkiej i Ma³ej Pêtli Bieszczadzkiej, sk±d mo¿na udaæ siê na wycieczki w dowolne miejsce Bieszczadów. Stanicê mo¿na podzieliæ na trzy obszary:
- zabudowany - na którym znajduje siê kilka ma³ych domków (dla 15-20 osób), sanitariaty oraz kuchnia ze sto³ówk±;
- plac obozowy dla ponad 300 osób;
- ³±ka, która mo¿e s³u¿yæ zarówno pod namioty, jak i na zajêcia programowe.

Kuchnia oraz sto³ówka znajduj± siê w murowanym budynku. Sanitariaty za¶ umiejscowione s± w specjalnych kontenerach - s± w nich prysznice oraz toalety.

Stanica po³o¿ona jest w niedu¿ej odleg³o¶ci od centrum wsi Czarna Górna, gdzie mo¿na zrobiæ zakupy w Delikatesach Centrum czy skorzystaæ z us³ug tamtejszej restauracji. We wsi znajduje siê Ko¶ció³, basen oraz stra¿nica Stra¿y Granicznej.

 
Na terenie bazy znajduj± siê boisko, parking oraz miejsca pod ognisko.

 


Informacja o terenie:
Stanica Harcerska otoczona jest lasami. Teren pod namioty zmieści ponad 300 osób. 

Przyroda, zwierzta:
Zaletą naszej stanicy jest miejsce - Bieszczady. Masywy Tarnicy, Wielkiej Rawki, Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, to najbardziej znane miejsca w tych górach, które mo¿ecie zobaczyæ przyje¿d¿aj±c na nasz± bazê. Bieszczady, to unikalne krajobrazy, ciekawa architektura oraz zró¿nicowany ¶wiat dzikiej przyrody.  Czarna jest atrakcyjnie po³o¿ona - le¿y nad potokiem Czarnym u zbiegu małej i dużej pętli bieszczadzkiej, w dolinie
u podnóża Pasma OstregoRys historyczny:
Baza funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Bawiło siê na niej kilak pokoleń harcerskiej rodziny.

Program obozu:
Komenda Bazy zapewnia bezp³atn± pomoc w organizacji zajêæ w okolicznych atrakcjach takich jak:
- stadnina koni,
- basen,
- zwiedzanie atrakcyjnych zabytków,
- galerie miejscowych artystów,
- muzea,
- rezerwaty przyrody, ¼ród³a rzek, zagrody ¯ubrów,
- wycieczki do okolicznych miejscowo¶ci turystycznych,
- Zapora wodna w Solinie,
- stra¿nice Stra¿y Granicznej.

Zapewniamy równie¿ pomoc w organizacji wielodniowych wêdrówek górskich!
Dziêki nawi±zanej wspó³pracy istnieje mo¿liwo¶æ noclegu w innych stanicach harcerskich,
jak i w schroniskach górskich.
Dziêki temu mo¿na obej¶æ Po³oniny: Wetliñska, Caryñska, Tarnica, Bukowa, Halicz, Rozsypaniec czy du¿± lub ma³a pêtlê bieszczadzk±.
Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ skorzystania z us³ug autokarowych, dziêki którym mo¿na dojechaæ do wybranych miejsc

Propozycja dla zuchów:

Dla obozów zuchowych mamy do zaproponowania pomoc programow± w postaci:
- zajêæ w gospodarstwach rolnych,
- specjalistycznych zajêæ w stadninie koni (zarówno dla pocz±tkuj±cych, jak i zaawansowanych),
- przygotowanie specjalnie dobranych tras wycieczek górskich,
- zorganizowania wycieczek autokarowych do wybranych, najciekawszych miejsc w Bieszczadach.

Propozycja dla obozów konnych:

Na naszej bazie istnieje mo¿liwo¶æ zorganizowania obozów konnych.
W okolicach Czarnej znajduje siê wiele stadnin oferuj±cych swoje us³ugi zarówno pocz±tkuj±cym, jak i zaawansowanym osobom.
Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ, aby przy naszej stanicy przez czas trwania obozu stacjonowa³y konie dostêpne na potrzeby zajêæ. w Bieszczadach.Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
Obozy wędrowne:

Zapewniamy równie¿ pomoc w organizacji wielodniowych wêdrówek górskich!
Dziêki nawi±zanej wspó³pracy istnieje mo¿liwo¶æ noclegu w innych stanicach harcerskich,
jak i w schroniskach górskich.
Dziêki temu mo¿na obej¶æ Po³oniny: Wetliñska, Caryñska, Tarnica, Bukowa, Halicz, Rozsypaniec czy du¿± lub ma³a pêtlê bieszczadzk±.

Propozycja dla obozów konnych:

Na naszej bazie istnieje mo¿liwo¶æ zorganizowania obozów konnych.
W okolicach Czarnej znajduje siê wiele stadnin oferuj±cych swoje us³ugi zarówno pocz±tkuj±cym, jak i zaawansowanym osobom.
Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ, aby przy naszej stanicy przez czas trwania obozu stacjonowa³y konie dostêpne na potrzeby zajêæ w Bieszczadach.Kadra bazy:
Komendantem Stanicy jest phm. Jakub Matuszczyk. 

Bezpieczestwo uczestnikw:
Bezpieczeñstwa w nocy strzeg± wartownicy. Baza na jest miejscowo o¶wietlona.

Ratownik WOPR:

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie