OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
POBIEROWO
Baza obozowa Hufca ZHP £agiewniki.
Baza Obozowa Hufca ZHP £agiewniki po?o?ona jest na obrze?ach Pobierowa, w lesie sosnowo-¶wierkowym, zaledwie 200 metrów od pla?y. Jest przygotowana na przyj?cie ok.400 osób zgrupowanych w kilkunastu podobozach. Ka?dy z nich wyposa?ony jest w o?wietlenie elektryczne, namiot ?wietlicowy, stó? do pingponga oraz ?awy i sto?y do zaj?? programowych. Uczestnicy zakwaterowani s? w namiotach harcerskich typu “10” (w których lokuje si? przewa?nie po 6 osób), natomiast dla kadry przeznaczone s? mniejsze namioty – tzw. “ule”. W sk?ad wyposa?enia namiotów wchodz? dwa rega?y oraz ?ó?ka polowe (tzw.“kanadyjki”) z mi?kkimi materacami i dwoma kocami.

Informacja o terenie:

Stanica zajmuje do?? du?y obszar, na którym rozmieszczone s? 3 w?z?y sanitarne. Ka?dy zespó? sanitarny wyposa?ony jest w toalety typu WC-Box, natryski oraz zadaszone umywalnie na wolnym powietrzu. Na bazie znajduje si? kuchnia wraz ze sto?ówk?, która mo?e obs?u?y? ok.150 osób (podczas jednej zmiany). Aby uatrakcyjni? pobyt na naszej stanicy wyznaczyli?my 2 boiska do siatkówki i miejsce ogniskowe, co roku rozk?adamy równie? w?asn? ?ciank? wspinaczkow? (zapewniamy sprz?t do wspinaczki) a co kilka dni organizujemy kino letnie przy u?yciu projektora multimedialnego. Na bazie znajduje si? ambulatorium obs?ugiwane przez lekarza i piel?gniark?, a bezpieczn? k?piel zapewniaj? nasi ratownicy WOPR. Nad porz?dkiem na stanicy i wygod? uczestników czuwa “Dru?yna Sztabowa” z?o?ona z w?drowników i cz?onków Zespo?u Kwatermistrzowskiego hufca.Przyroda, zwierzta:
Pobierowo to miejscowo?? po³o¿ona na Wybrze?u Zachodnim, niedaleko Kamienia Pomorskiego. To ciche i urokliwe miejsce z przepi?kn? pla?? co roku przyci?ga tysi?ce turystów z ca?ego kraju i z zagranicy. Jego niew?tpliwym atutem jest blisko?? wielu atrakcji turystycznych, takich jak wybrze?e klifowe wraz z malowniczymi ruinami ko?cio?a w Trz?saczu, kurort w Miedzyzdrojach, zabytki Kamienia Pomorskiego, Gryfic i Trzebiatowa, latarnia morska w Niechorzu czy Woli?ski Park Narodowy z rezerwatem ?ubrów

Rys historyczny:


Program obozu:
Wycieczki piesze i rowerowe po pasie wydm nadba?tyckich,
Wycieczki autokarowe po bli?szej i dalszej okolicy (Mi?dzyzdroje, Woli?ski Park Narodowy, Kamie? Pomorski, Gryfice, Ko?obrzeg, Wolin, Szczecin itd.),
Organizacja zaj?? w stadninie koni,
Pole golfowe,
Rejsy statkiem po morzu i zatoce,
Zaj?cia w wiosce „Dziki zachód”,
Zaj?cia na poligonie wojskowym,


 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:


Kadra bazy:


Bezpieczestwo uczestnikw:


Ratownik WOPR:

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie