OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
WYGNAĂ‘CZYCE

Baza obozowa hufca ZHP Lubin le?y na Pojezierzu Leszczy?skim nad Jeziorem D?bie. Baza zlokalizowana jest w terenie le?nym, przez jej teren przechodzi szlak turystyczny pieszy, a w okolicy znajduj? si? równie? szlak turystyczny rowerowy (trasa S?awa- Lgi?). 
Na terenie bazy znajduje si? 6 miejsc obozowych, gdzie rozstawiane s? namioty w ilo?ci 7-12 na obóz (??cznie na oko?o 250 osób) oraz kolonia zuchowa z drewnianymi domkami kempingowymi (na 30 osób). Na terenie ka?dego obozu i kolonii znajduje si? latarnia z mo?liwym dost?pem do energii elektrycznej oraz rynienki z zimn? wod?.Informacja o terenie:

Baza le?y w lesie sosnowym, bezpo?rednio nad jeziorem. W okolicy znajduje si? w?wóz o g??boko?ci kilku metrów oraz d?ugo?ci kilkudziesi?ciu metrów. Kilka kilometrów od bazy znajduje si? inne jezioro. Teren bazy i okolica s? dogodne do organizacji w?drówek oraz gier terenowych i harcerskich. Dysponujemy dok?adn? map? terenu. W odleg?o?ci 2 km znajduje si? sklep.Przyroda, zwierzęta:
W okolicznych lasach ?yje wiele gatunków zwierz?t. W odleg?o?ci kilku kilometrów. Od bazy znajduj? si? le?niczówka, przy której cz?sto kuruj? si? zwierz?ta zranione lub odnalezione w lesie.  W jeziorze znajduje si? kilka ró?nych gatunków ryb oraz zwierz?t wodnych

Rys historyczny:
Pierwsze obozy na terenie obecnej bazy oby?y si? w 1972 roku. Pocz?tkowo by?y one obozami, gdzie ca?e zaplecze sanitarno- techniczne budowano ka?dego roku w ramach pionierki obozowej. Dopiero po kilku latach u?ytkowania tego terenu zacz??y powstawa? pierwsze sta?e budynki bazy takie jak: magazyn, kuchnia oraz sto?ówka. Obecnie baza jest baz? sta?? posiadaj?c? w?asn? infrastruktur?.

Program obozu:
Obozy organizuj? program we w?asnym zakresie, natomiast na zgrupowaniu oferujemy kilka imprez integracyjnych: ognisko, festiwal, olimpiad? sportow?, dyskoteki, karaoke, konkursy (szczegó?y do uzgodnienia). 
Mo?liwo?? organizacji wycieczki autokarowej do Leszna (p?ywalnia Akwawit), Wolsztyna (Muzeum parowozów i lokomotyw), Wschowy (Muzeum Ziemi Wschowskiej, zabytkowe kamienice), Poznania i innych miejsc. Mo?liwo?? organizacji wielu wycieczek pieszych. 
Ponadto mo?liwo?? zorganizowania na terenie bazy zaj?? z jazdy konnej oraz zawodów strzeleckich organizowanych przez LOK. 
Obozy organizuj? tak?e wspó?zawodnictwo polegaj?ce na „kradni?ciu flagi obozowej”. 
W razie niepogody dysponujemy dwoma zadaszonymi miejscami programowymi – ?wietlica (na 30 osób) oraz sto?ówka. 
Na bazie znajduje si? sprz?t nag?a?niaj?cy, istnieje tak?e mo?liwo?? skorzystania z projektora multimedialnego.  

Specjalno¶ć, sport, żeglarstwo, inne:
Na terenie bazy znajduj? si? 2 boiska sportowe (do koszykówki i siatkówki) oraz przeno?ne bramki do gry w pi?k? no?n?, które mo?na roz?o?y? na polanie. Dysponujemy takim sprz?tem sportowym jak: pi?ki, paletki do badmintona, sto?y i rakietki do ping-ponga. 
Mo?liwo?? korzystania ze sprz?tu wodnego – kajaki (4szt) ze sprz?tem ratunkowym. 
Na terenie bazy znajduje si? k?pielisko z 3 stron ograniczone pomostem. Na k?pielisku wyznaczone s? strefy dla umiej?cych i nieumiej?cych p?ywa?. Przy k?pielisku znajduje si? pla?a.Kadra bazy:

hm. Przemys?aw Dzier?ek- Kwatermistrz Hufca

kwatermisrz.lubin@wp.plBezpieczeństwo uczestników:
Ca?e zgrupowanie jest o?wietlone, latarnie znajduj? si? na ka?dym obozie oraz kolonii zuchowej. Ka?dy obóz otrzymuj? plan drogi ewakuacyjnej oraz sprz?t przeciwpo?arowy. Na bazie zatrudniamy piel?gniark? oraz ratownika WOPR.

Ratownik WOPR:
Na bazie znajduje si? k?pielisko otoczone pomostem, przy którym znajduje si? pla?a. W trakcie trwania obozów k?pielisko jest strze?one przez ratownika WOPR zatrudnianego przez nasz? baz?. K?pielisko ka?dego roku jest badane przez stacj? SAEPID -u

 

 

SZCZEGÓŁY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolno¶l±skie woj. podkarpackie