OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
LUBIATOWO
Baza Obozowa Hufca ZHP O³awa

Informacja o terenie:

Nasz obóz po³o¿ony jest w województwie pomorskim le¿y 12 km na wschód od £eby w gminie Choczewo,oko³o 2 km od wsi Lubiatowo i 2 km od wsi Kopalino. Mamy bardzo ³atwy dostêp do morza oko³o 200m i do szerokiej piaszczystej pla¿y. Piaszczysty i suchy teren porasta stary i tajemniczy sosnowy las z domieszk± ¶wierków, brzóz i ma³o znanej kar³owatej sosny hiszpañskiej. Las jest bogaty w jagody, brusznice i kurki. Kilometr od obozu mo¿na popluskaæ siê w s³odkiej wodzie w uj¶ciu strumyka do morza, ogl±daæ rzadkie ro¶liny i owady chronione oraz zachwycaæ siê piêknem ¶ródle¶nego jeziorka. Kilkunastometrowe wydmy pozwalaj± ogl±daæ wspania³e morskie i le¶ne pejza¿e. Klimat jest przyjazny leczeniu wszystkich schorzeñ dróg oddechowych i alergii. W najbli¿szej okolicy znajduje siê o¶rodek wczasowy, pole namiotowe, sklepiki, kioski, telefony i le¶na kaplica. Otaczaj±ca nas przyroda i piêkne wydmy i lasy zachêcaj± do le¶nych wycieczek pieszych oraz rowerowych.

 Przyroda, zwierzta:
2 km od terenu obozowania jeziorko, piesze le¶ne trasy prowadz± przez punkty widokowe na lasy i morze, 5 km do latarni morskiej w Sasinie, ¶cie¿ki edukacyjne i rowerowe

Z naszego obozu do morza jest zaledwie 250m wzd³u¿ wybrze¿a na tym odcinku znajduje siê piaszczysta pla¿a. Piaszczysty i suchy teren porasta stary i tajemniczy sosnowy las z domieszk± ¶wierków, brzóz i ma³o znanej kar³owatej sosny hiszpañskiej. Las jest bogaty w jagody, brusznice i kurki. Kilometr od obozu mo¿na popluskaæ siê w s³odkiej wodzie w uj¶ciu strumyka do morza, ogl±daæ rzadkie ro¶liny i owady chronione oraz zachwycaæ siê piêknem ¶ródle¶nego jeziorka. Kilkunastometrowe wydmy pozwalaj± ogl±daæ wspania³e morskie i le¶ne pejza¿e.
Klimat jest przyjazny leczeniu wszystkich schorzeñ dróg oddechowych i alergii. W najbli¿szej okolicy znajduje siê o¶rodek wczasowy, pole namiotowe, sklepiki, kioski, telefony i le¶na kaplica. Otaczaj±ca nas przyroda i piêkne wydmy i lasy zachêcaj± do le¶nych wycieczek pieszych oraz rowerowych.

Rys historyczny:
za³o¿enie bazy 1968 r. nad morzem – 200 m do pla¿y,

Program obozu:
program zmienny, elastyczny w zale¿no¶ci od pogody, obóz dysponuje 25 rowerami, sto³ami do tenisa sto³owego, boiskiem do siatkówki, sprzêtem do kometki oraz pi³kami ró¿nego rodzaju, w ramach programu wycieczka autokarowa,

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:
funkcje zgodnie z instrukcj±: komenda obozu, kadra programowa – instruktorzy (dru¿ynowi) i nauczyciele, ratownicy WOPR, kadra gospodarcza, kadra medyczna : lekarz pediatra lub internista i pielêgniarka,

Bezpieczestwo uczestnikw:
baza w nocy o¶wietlona, wraz z wa¿nymi szlakami komunikacyjnymi, uczestnicy pe³ni± wartê wraz z nocnym instruktorem, baza posiada plan ewakuacyjny w razie zagro¿enia,

Ratownik WOPR:
obóz posiada w³asnych ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, k±piel w morzu, brak wydzielonej pla¿y – pla¿a ogólnie dostêpna.

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie