OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:

POBIEROWO
Baza Hufca ZHP ¯órawina

 Informacja o terenie:

Brama Baza Pobierowo Hufiec ?órawinaPobierowo to du?e k±pielisko morskie po?o?one w¶ród nadba?tyckich lasów. Pas zieleni o szeroko?ci 2 km ci?gnie si? w tym rejonie wzd?u? brzegu Ba?tyku, chroni?c okolic? przed wiatrami morskimi.  Atrakcj? Pobierowa by?a rozleg?a pla?a, b?d?ca miejscem k?pieli s?onecznych w sezonie letnim, a przez ca?y rok miejscem spacerów. Miejscowo?? ma oko?o 4 km d?ugo?ci i jej o? stanowi biegn?ca równolegle do morza ulica Grunwaldzka. W lasach brzozowo-sosnowych otaczaj?cych Pobierowo mo¿emy podziwiaæ rosn?c? "polsk? lian?" - wiciokrzew pomorski. Pobierowa nie wida? z szosy, trzeba zjecha? w las, by dosta? si? do centrum tej niezwyk?ej miejscowo?ci, b?d?cej na samym pocz?tku, jad?c od zachodu, Gminy Rewal. Ca?e Tylko jedno skrzy?owanie, g?ównej ulicy kurortu i drogi na pla??, jest ods?oni?te. Mo?na powiedzie? - widoczne jak na d?oni. Dzi?ki temu mo?emy podziwia? efektowne budynki z apartamentami Przed laty by?y tu g?ównie niewielkie, drewniane domki letniskowe, a wczasy w nich stanowi?y nagrod? dla przodowników pracy. Pó?niej przyby?o troch? o?rodków wczasowych nale??cych do zak?adów pracy. Dzi? kurort Pobierowo rozwija si? niezwykle dynamicznie, zachowuj?c jednak swój specyficzny charakter, a to dzi?ki prywatnym inwestorom. Dzia?ki z drewnianymi domkami s? sukcesywnie sprzedawane na przetargach. Pobierowo to najbardziej sprywatyzowana miejscowo?? Gminy - mówi? mieszka?cy, w?ród których s? potentaci maj?cy po kilka domów i pensjonatów. Ulica Grunwaldzka, przy której koncentruje si? ca?e turystyczne ?ycie, ma prawie cztery kilometry d?ugo?ci i ??czy wschodni i zachodni kraniec tej miejscowo?ci. Pe?no tutaj kafejek, barów, restauracji i dyskotek. S? te? liczne sklepy i stoiska uliczne z ciuchami, pami?tkami, zabawkami. Ta miejscowo?? znana jest z szerokiej, piaszczystej pla?y, do której mo?na doj?? praktycznie z ka?dego miejsca. S? tutaj dobre warunki do uprawiania windsurfingu. Pobierowo chwal? sobie przede wszystkim amatorzy aktywnego wypoczynku. Lasy zach?caj? do d?ugich spacerów i wycieczek rowerowych. Mo?na te? wybra? si? na w?drówk? przebiegaj?cym przez ten kurort mi?dzynarodowym szlakiem turystycznym E9 Atlantyk - Morze Pó?nocne - Ba?tyk - Kaliningrad. Nocleg zapewniaj? liczne pensjonaty, o miejsce mo?na te? pyta? w domach wczasowych i w?a?cicieli domów letniskowych. W centrum Pobierowa jest te? du?y camping z domkami oraz miejscem pod namiot i przyczep?, s? te? mniejsze pola namiotowe. Nie brakuje tu atrakcji. Dyskoteki, kino, kawiarnie, herbaciarnie, niezwykle liczne ogródki piwne - to jedne z wielu miejsc, do których mog? si? wybra? wczasowicze, odbywaj? si? tak?e festyny rodzinne, turnieje sportowe i koncerty znanych zespo?ów. W?a?nie te koncerty estradowe staj? si? tradycj? Pobierowa. Organizowane s? w samym centrum, na skrzy?owaniu g?ównej ulicy i najwi?kszego zej?cia na pla??.Pobierowo  po?o?ona jest w malowniczej, zachodniej cz??ci Wybrze?a Rewalskiego. Przyroda, zwierzta:
Baza po³o¿ona w lesie sosnowo-¶wierkowym, teren suchy.Obok Pobierowa znajduje si? jezioro Liwia  ?u?a - stanowi?ce rezerwat ptactwa wodnego, pi?kna latarnia morska w Niechorzu oraz wiele innych atrakcji turystynczno-kroajobrazowo-przyrodniczych. Korzystaj?c z autokaru mo?na odwiedzi? m.in. Woli?ski Park Narodowy z Rezerwatem ?ubrów ,?winouj?cie, Turkusowe


Rys historyczny:

Jeszcze na pocz?tku XX wieku Pobierowo by?o niewielk?? osad? rolnicz?,
 jako atrakcj? turystyczn? w postaci k?pieliska zosta?a wymieniona dopiero w 1906 roku
i bardzo szybko rozwija?a si? czerpi?c swoje zyski z turystyki. W okresie mi?dzywojennym wybudowano tam ponad 1000 domków wczasowych,
 wygospodarowano tereny na pola namiotowe. Od tamtej pory Pobierowo wci?? si? rozwija i nawet stali bywalcy mog? zaobserwowa? wiele przydatnych zmian. Przede wszystkim rozbudowano zaplecze gastronomiczne oraz o?rodków wypoczynkowych.Program obozu:

Rok rocznie program obozu pozostaje ró?norodny, dlatego nikt nie mo?e narzeka? tam na nud?. G?ówn? atrakcj?, szczególnie dla dzieci i m?odzie?y stanowi k?piel morska i s?oneczna, jednak przygotowywane s? równie? inne atrakcja, takie jak za?lubiny z morzem, gry i zabawy terenowe, zwiedzanie, w?drówki piesze i autokarowe. Trudno jest jednoznacznie okre?li? program obozu, poniewa? bardzo wiele atrakcji obozowych jest organizowanych ze wzgl?du na inicjatyw? dzieci i m?odzie?y uczestnicz?cych w obozach. Gdy pogoda nie dopisuje o?rodek kolonijny dysponuje zadaszonymi pomieszczeniami ze sto?ami do tenisa sto?owego, grami sto?owymi, „pi?karzykami”, sal? telewizyjn? oraz  pracowni? modelarsk? i bibliotek?. Biblioteka wyposa?ona jest w bogaty ksi?gozbiór, uwzgl?dniaj?cy ró?ne zainteresowania dzieci i m?odzie?y oraz w gry planszowe (warcaby, szachy, chi?czyk etc.) W czytelni odbywaj? si? rozmaite zaj?cia i konkursy (plastyczne, turnieje gier planszowych i inne). O?rodek kolonijny zaopatrzony jest w sprz?t do gier sportowych (pi?ki do koszykówki, siatkówki, sprz?t do tenisa ziemnego i sto?owego) oraz kredki, bloki, papier kolorowy, szarym oraz wiele innych. Ponadto posiada boisko do siatkówki, boisko do gry w badmintona, tablica do koszykówki oraz miejsca ze sprz?tem rekreacyjnym. Wypoczynek organizowany jest na bazie programu harcerskiego i przewiduje ogniska, kominki, gry tematyczne, a tak?e zaj?cia sportowe oraz dyskoteki i zabawy.
 

  

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:

Do realizacji wszystkich przedsi?wzi?? anga?owana jest kadra pedagogiczna wywodz?ca si? ze ?rodowiska ZHP, posiadaj?c rozleg?e do?wiadczenie w animacji czasu wolnego oraz w opiece nad dzie?mi. Kadra o?rodka: kierownik o?rodka kolonijnego, z-ca ds. programowych,  kierownik bloku ?ywieniowego, kierowca, lekarz, piel?gniarka, ratownicy, konserwator, kucharki, sprz?taczki. Kadra posiada niezb?dne uprawnienia do wykonywania swoich obowi?zków.Bezpieczestwo uczestnikw:

O?rodek kolonijny po?o?ony jest z dala od g?ównej drogi oraz okolicznych pensjonatów, otoczony lasem. Teren jest ogrodzony, a w nocy jest dozorowany i o?wietlony.Ratownik WOPR:

O?rodek kolonijny zabezpiecza k?piele morskie do?wiadczonymi ratownikami wodnymi.

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie