OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
KRZECZKÓW
Baza Obozowa Hufca Wroc³aw

Informacja o terenie:

Baza po³o¿ona jest na Pojezierzu Lubuskim, nad  jedynym z najwiêkszych jezior tego regionu
- jeziorem Nies³ysz (powierzchnia 515 ha, max. g³êboko¶æ 39,5m).
Jest  jednym z najczystszych jezior w Polsce odalonym oko³o 200 km od Wroc³awia
i  60 km od Zielonej Góry...
Nasza baza obozowa usytuowana jest nad brzegiem jednego z najczystszych jezior w Polsce
 - jeziora Nies³ysz ko³o ¦wiebodzina w województwie lubuskim (oko³o 200 km od Wroc³awia,
 60 km od Zielonej Góry i 100 km od Poznania).
Na powierzchni 30 ha zalesionego, dzikiego terenu, stawiamy na 10 wyznaczonych do tego celu miejscach harcerskie obozowiska.
Sami mo¿ecie wybraæ czy wolicie s³oneczny las iglasty, czy te¿ piêkny, migoc±cy cieniami las li¶ciasty.
Do jeziora dojdziecie w trzy minuty, tam czeka na Was przygotowana pla¿a, k±pielisko, pomosty i 400 ha czystej wody jeziora Nies³ysz.
Do atrakcji okolicy nale¿± przeznaczone do zwiedzania podziemne konstrukcje Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnieñ,
 stary pocysterskie opactwo w Parady¿u, rezerwat nietoperzy w Nietoperku oraz okoliczne urokliwe miasteczka ze swymi zabytkami jak Miedzyrzecz, czy £agów.
Pierwsza klasa czysto¶ci wody stwarza wspania³e warunki do k±pieli.
 Baza posiada pomost k±pielowy ze strze¿onym k±pieliskiem.
Du¿y akwen sprzyja uprawianiu ¿eglarstwa, windsurfingu, nurkowania i dlatego te¿ hufiec organizauje obozy specjalno¶ciowe o tym charakterze.  
Nasza baza obozowa usytuowana jest nad brzegiem jednego z najczystszych jezior w Polsce - jeziora Nies³ysz ko³o ¦wiebodzina w województwie lubuskim (oko³o 200 km od Wroc³awia, 60 km od Zielonej Góry...Przyroda, zwierzta:
Teren bazy pokryty jest lasem sosnowym i bukowym Najbli¿sze okolice obfituj± w zwierzynê ³own± i posiadaj± bogate runo le¶ne.
Bogactwo flory i fauny to bez w±tpienia zas³uga czystych wód i powietrza. Na terenie tym wystêpuje wiele gatunków ptaków (orze³ bielik, kormorany) oraz ró¿norodno¶æ ryb s³odkowodnych.
 Czysto¶æ wody i dobry program to atuty, które sprzyjaj± atrakcyjnemu wypoczynkowi, wielu harcerzy ju¿ o tym siê przekona³o.


Rys historyczny:
-

Program obozu:
-

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:
-

Bezpieczestwo uczestnikw:
-

Ratownik WOPR:
-

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie