OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
LGIÑ
Baza Hufca Powiatu Trzebnickiego
Czynna jest od 20.06 do 31.08. Istnieje mo¿liwo¶æ zorganizowania form wypoczynku w innym terminie ni¿ wymieniony. Baza znajduje siê na terenie le¶nym nieogrodzonym.  

Informacja o terenie:
Baza zlokalizowana jest w kompleksie le¶nym. Powierzchnia terenu wynosi 4 ha.

Przyroda, zwierzta:
Baza zlokalizowana jest na terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego. Park ten o powierzchni 21450 ha, utworzono na terenach gmin: Przemêt, W³oszakowice, Wijewo i Wschowa. Powo?any zosta? dla ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce, obejmuj?c najbardziej malownicz? cz??? Pojezierza S?awskiego. Stanowi ona niepowtarzalny, pod wzgl?dem przyrodniczym i krajobrazowym, chroniony zespó? le?no-??kowo-jeziornych. Cechuje go ro?norodno?? biotopów i ekosystemów, co stwarza dogodne warunki do bytowania i migracji wielu gatunków ro?lin i zwierz?t dziko ?yj?cych a tak?e mo?liwo?? wykorzystania walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku. Szczególnie ciekawe pod wzgl?dem awifauny s? ??ki, które w wi?kszo?ci stanowi? trase przelotu i rejon odpoczynku dla wielu gatunków ptaków, jak równie? miejsca gniazdowania takich rzadko wyst?puj?cych ptaków jak: kulik wielki, rycyk, ?uraw, g?? g?dawa, brodiec krwawodzioby czy ró?nych gatunków ptactwa drapie?nego. Na terenie parku znajduj? si? 24 jeziora polodowcowe o ??cznej pow. 1400 ha. Warto¶æ przyrodnicz± podkre¶laj± rezerwaty przyrody: dwa istniej?ce (Wyspa Konwaliowa i Torfowisko nad jez. ?wi?tym) i dwa projektowane (Kwa?na D?browa w Lasach W?oszakowickich i Jezioro Trzebidzkie). W parku wyst?puj? rzadkie i podlegaj?ce ochronie okazy flory i fauny (m.in: stwierdzono gniazdowanie 140 gatunków ptaków), okaza³e pomniki przyrody oraz cenne zabytki kultury materialnej i duchowej.   

Rys historyczny:
Baza zosta³ za³o¿ona w latach siedemdziesi±tych. Na pocztku z bazy korzysta?y dwa hufce: Wo?ów i Milicz. Od pocz±tku 2008 r. baza znajduje siê w posiadaniu Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego.

Program obozu:

Na terenie bazy ka¿dy obóz ma mo¿liwo¶æ realizacji w³asnego programu. Jednak, aby uatrakcyjniæ program organziowane s± wspólnie nast±puj±ce imprezy:

- festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej,
- olimpiada sportowa,
- biegi na orientacjê.Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:
-

Bezpieczestwo uczestnikw:
-

Ratownik WOPR:
Uczestnicy bazy korzystaj± z k±pieliska znajduj±cego siê na terenie O¶rodka Sportu i Rekreacji w Lginiu. Nad bezpieczeñstwem dzieci  podczas k±pieli czuwa ratownik WOPR oraz m³odszy ratownik WOPR. Na terenie OSiRu wydzielone jest k±pielisko o g³êboko¶ci do 2 m.

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie