OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
ZABORÓWIEC
Baza Obozowa Hufca ZHP Legnica w Zaborówcu


Informacja o terenie:
Baza Obozowa Hufca ZHP Legnica w Zaborówcu – Le¶niczówka Papiernia
gm. Wijewo powiat Leszno woj. WIELKOPOLSKIE – baza sezonowa

Przyroda, zwierzta:

Baza le¿y na terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego. Ten niezwykle atrakcyjny teren zalicza siê do obszaru turystycznego I kategorii. Znale¼æ tu mo¿na ¶wie¿e powietrze, ciszê, przepiêkne widoki, a tak¿e mo¿liwo¶æ organizowania pieszych, rowerowych i wodnych wypraw. W obrêbie Przemêckiego Parku Krajobrazowego znajduje siê bowiem kilka polodowcowych jezior. £±cznie zajmuj± one ponad 440 hektarów, a wszystkie po³±czone s± kana³ami, co pozwala organizowaæ turystyczne sp³ywy. Najwiêksze jest Jezioro Trzytoniowe, ma ono 220,2 ha powierzchni. W kolejno¶ci s± jeziora : Bia³e Mia³kie, Brze¼nie (siedlisko szarej czapli), Breñskie i Lincjusz. Jeziora s± nie tylko atrakcj± dla mi³o¶ników k±pieli, ale tak¿e dla wêdkarzy. Obfituj± w wêgorze, szczupaki, sandacze, sumy, karpie, p³otki, liny i leszcze. Wypoczywaj±cych przyci±ga te¿ mo¿liwo¶æ spacerów po lasach, ³±kach, duktach le¶nych. Najczê¶ciej rosn± tu sosny, dêby, jarzêbiny, a w warstwie runa – borówki czarne, wrzosy, grzyby. Natrafiæ tu mo¿na na dziki, jelenie, sarny, zaj±ce, a tak¿e mnóstwo ptactwa wodnego.Rys historyczny:
W gminie Wijewo znajduje siê bardzo wiele osobliwo¶ci przyrody.
Oto niektóre z nich:
1. D±b szypu³kowy – obw. 520cm i wys.20m w Wijewie
2. D±b szypu³kowy - obw. 355cm i wys.20m w Wijewie
3. D±b szypu³kowy - obw. 330cm i wys.20m - Park w Wijewie

Program obozu:
Ogniska, gry i zabawy rekreacyjne, dyskoteki, wycieczki piesze, gry terenowe, festiwal piosenki, ¶piewanki, zawody sportowe
 Mo¿liwo¶æ wyjazdów na basen AKWAIT, rejsy statkiem, przeja¿d¿ki bryczkami po terenie Parku, sp³ywy kajakowe szlakiem konwaliowym. ¦rodowiska goszcz±ce u nas przyje¿d¿aj± z w³asnym programem w³±czaj±c siê w proponowane przez nas imprezy centralne takie jak: olimpiady, festiwale ogniska itp.

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
6 kajaków, dwie ³odzie wios³owe


Kadra bazy:
Komendant Zgrupowania, Z-ca Komendanta Zgrupowania, Kwatermistrz, Ksiêgowy, Palacz, Sprz±taczka, Kierowca, magazynier ¿ywno¶ciowy, s³u¿ba medyczna i ratownicza, personel kuchenny (wg potrzeb), kadra programowa

Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza posiada sze¶æ sta³ych punktów ¶wietlnych o¶wietlaj±cych ca³y teren, plan ewakuacji jest.  Zastêp wartowniczy wg grafiku.

Ratownik WOPR:
2

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie