ďťż
 
   
 

 

OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
WILCZE
Baza Obozowa Hufca ZHP Ziemi Wa³brzyskiej  gm.Wolsztyn woj.wielkopolskie
Baza obozowa Hufca ZHP Ziemi Wa³brzyskiej w Wilczu.
Wilcze jest ma?? wsi? licz?c? ok. 100 mieszka?ców z dala od wielkomiejskiego zgie?ku.
Baza obozowa po?o?ona jest na jeziorem Wuszno.
W najbli¿szej okolicy znajdziemy kilka sklepów, oraz wypo¿yczalnie sprzêtu rekreacyjnego.

Informacja o terenie:

Baza obozowa po³o¿ona jest na terenie le¶nym, w¶ród wielu drzew, dziêki czemu jest zacieniona nawet podczas najwi?kszych upa?ów. Z uwagi na po?o?enie w pewnej odleg?o?ci od g?ównej drogi, baza nie jest ogrodzona- uczestnicy zyskuj? dzi?ki temu niczym nie ograniczon? swobod? podczas pobytu. Baza le?y nad jeziorem Wuszno. Przy naszym jeziorze nie ma ?adnych innych o?rodków, tak?e ca?e jezioro je dyspozycji eziorem Wuszno. Przy naszym jeziorze nie ma ?adnych innych o?rodków, tak?e ca?e jezioro est st do naszej dyspozycjiPrzyroda, zwierzęta:
-Znale¶æ tu mo?na ?wie?e powietrze, cisz?, przepi?kne widoki. Wypoczywaj?cych przyci?ga tu mo?liwo?? spacerów po lasach, ??kach, duktach le?nych a tak?e mo?liwo?? organizowania, rowerowych wypraw. Najcz??ciej rosn? tu sosny, d?by, jarz?biny, a w warstwie runa – borówki czarne, wrzosy, grzyby. Natrafi? mo?na na jelenie, sarny, zaj?ce, a tak?e ró?nego rodzaju ptactwo wodne – w tym w szczególno?ci na perkoza dwuczubego, dzikie kaczki i ?ab?dzie...

Rys historyczny:
Baza w Wilczu powsta?a w 1973 roku, zosta?a wybudowana z pomoc? wa?brzyskich górników.

Program obozu:

W trakcie obozu realizujemy program maj?cy na celu aktywny wypoczynek uczestników, k?adziemy du?y nacisk na integracj? grupy. Wszystkie zaj?cia oparte s? na metodyce harcerskiej. Na ka?dym turnusie oferujemy równie? kilka imprez integracyjnych w których udzia? mog? wzi?? wszyscy uczestnicy przebywaj?cy na naszej bazie:

·          festiwal,

·          olimpiad? sportow?,

·          dyskoteki, karaoke,

·          kino le?ne

·          liczne konkursy.

Proponujemy tak?e wycieczki autokarowe:

·          Aquapark w Wolsztynie

·          Aquapark w Zielonej Górze

·          Parowozownia w Wolsztynie i muzeum Po?arnictwa w Rakoniewicach

·          Wioska india?ska (wycieczka piesza)

 

Na terenie bazy znajduje si? boisko sportowe do siatkówki oraz przeno?ne bramki do gry w pi?k? no?n?. Dysponujemy takim sprz?tem sportowym jak: pi?ki, paletki do badmintona, sto?y i rakietki do ping-ponga, rowery oraz rowery wodne. Na s?siednim jeziorze korzystamy z kajaków pod opiek? ratownika WOPR.

Specjalność, sport, żeglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:
pwd.Artur Marlinga

Bezpieczeństwo uczestników:
Ca³a baza posiada o¶wietlenie nocne oraz warty.

Ratownik WOPR:
Na terenie bazy znajduje si? k?pielisko ograniczone pomostem z wyznaczonymi strefami dla umiej?cych i nieumiej?cych p?ywa?. Zarówno k?pielisko jak i pla?a s? wy??cznie do dyspozycji naszych obozowiczów. K?pielisko jest strze?one przez dwóch ratowników WOPR zatrudnianych przez nasz? baz?.

 

 

SZCZEGÓŁY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie