OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
BIAłOGÓRA
Baza Obozowa Hufca Karkonoskiego.
Obozowisko znajduje się na terenie wiejskim, zlokaliwowane 2km od morza. Obiekt znajduje siê na obrze¿u miejscowo¶ci Bia³ogóra poza trasami drogowymi i kolejowymi. Baza jest sezonowa teren jest ogrodzony lasami.

Informacja o terenie:
Nasz obóz połołony jest w województwie pomorskim le¿y 30 km na wschód od £eby w gminie Krokowa  w miejscowo¶ci Bia³ogóra. Mamy bardzo ³atwy dostêp do morza oko³o 1500m i do szerokiej piaszczystej pla¿y. Piaszczysty i suchy teren porasta stary i tajemniczy sosnowy las z domieszk± ¶wierków, brzóz i ma³o znanej kar³owatej sosny hiszpañskiej. Las jest bogaty w jagody, brusznice i kurki. Kilometr od obozu mo¿na popluskaæ siê w s³odkiej wodzie w uj¶ciu strumyka do morza, ogl±daæ rzadkie ro¶liny i owady chronione oraz zachwyca³ siê piêknem ¼ródlanego jeziorka. Kilkunastometrowe wydmy pozwalaj ogl±daæ wspania³e morskie i le¶ne pejza¿e. Klimat jest przyjazny leczeniu wszystkich schorzeñ dróg oddechowych i alergii. W najbli¿szej okolicy znajduje siê o¶rodek wczasowe, stadnina koni pole namiotowe, sklepiki, kioski, telefony i le¶na kaplica. Otaczaj±ca nas przyroda i piêkne wydmy i lasy zachêcaj± do le¶nych wycieczek pieszych oraz rowerowych

Przyroda, zwierzta:
Miejsca, które warto zobaczyæ, to m.in. Stadnina koni, hodowla strusi, Jezioro ¯arnowieckie, liczne pomniki przyrody, jagodowe wzgórza, radar wojskowy. Obozowisko znajduje siê w Parku Krajobrazowym, wiêc jest wiele szlaków przeznaczonych do aktywnego wypoczynku. Z Bia³ogóry do morza sê 2km, znajduje siê tam piaszczysta pla¿a. Tereny obozowe to: Rezerwat torfowiskowy Bia³ogóra; Rezerwat florystyczny Wierzchuciñskie Bagna.

Rys historyczny:
-

Program obozu:
Zwiady, gry taktyczne i RPG, chrzes obozowy i morski, wycieczki po regionie, wêdrówki, szkolenie militarne i rycerskie, zawody sportowe, gry zespo³owe, festiwale piosenki i kabaretowe, pla¿owanie, ogniska, dyskoteki, warsztaty z samarytanki, ¶luby obozowe.

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:
Komendant obozu, zastêpca kom. Obozu, obo¼ny, ksiêgowa, kwatermistrz, pielêgniarka, ratownik, zaopatrzeniowiec, konserwator, terapeuta, szefowa kuchni, dru¿ynowi

Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza jest o¶wietlona noc±. Zarówno noc± jaki i w dzieñ wartê pe³ni zastêp wartowniczy. Jest przygotowany i przeprowadzony z uczestnikami plan ewakucji w razie po¿aru.

Ratownik WOPR:
0

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie