OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
ROZEWIE
Baza Obozowa Hufca ZHP Jawor.

Rozewie po³o¿ona jest w terenie lesistym ok. 800 m od wybrze¿a Morza Ba³tyckiego. Znajduje siê w pobli¿u Osiedla Wojskowego w Rozewiu. Jest baz± sezonow±, tzn. otwart± w miesi±cach wakacyjnych (czerwiec – sierpieñ). Teren bazy nie jest ogrodzony.


Informacja o terenie:
Teren bazy jest czê¶ciowo zalesiony, bo znajduje siê na skraju lasu i polany. Jest to las sosnowy, a w poszyciu ro¶nie g³ównie trawa, krzewy je¿yn i ja³owca.
Dysponujemy 6 miejscami o ró¿nych wielko¶ciach pod samodzielne obozy o powierzchni ³±cznej ok. 4 ha.

Przyroda, zwierzta:
Baza w Rozewiu znajduje siê w bezpo¶rednim s±siedztwie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy znajduje siê kilka Rezerwatów Przyrody. Ciekawostk± s± równie¿ malownicze w±wozy wyrze¼bione w klifach przez rzeki bezpo¶rednio uchodz±ce do morza, np. Lisi Jar w Jastrzêbiej Górze.


Rys historyczny:
W 1970 roku odby³y siê pierwsze obozy jaworskich harcerzy na Rozewiu. Od tego czasu ich umiejscowienie zmienia³o siê kilkukrotnie. Obecny kszta³t baza uzyska³a w 2003 roku.

Program obozu:
Mo¿liwo¶æ organizacji pasjonuj±cych gier terenowych i wycieczek po okolicznych lasach. Ca³odniowe wycieczki autokarowe do Trójmiasta, Malborka, Pucka, na Hel itd. Organizatorzy w miarê technicznych mo¿liwo¶ci zapewniaj± pomoc materia³ow± i osobow± przy realizacji programu organizowanego przez podobozy. Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ skorzystania ze sto³ówki wyposa¿onej w sprzêt audiowizualny wykorzystywany bardzo czêsto do zajêæ ¶wietlicowych. Organizowane s± dyskoteki dla wszystkich uczestników. Na terenie bazy znajduje siê kilka punktów przeznaczonych na organizacjê ognisk, zajêæ sportowych oraz imprez obozowych takich jak Neptunalia, Miana Puszczañskie, festiwale, itd.

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
W Pucku znajduje siê port jachtowy, w którym istnieje mo¿liwo¶æ przechowania lub wynajmu jachtów i ³odzi.

Kadra bazy:
Zwykle na bazie do¶wiadczeni instruktorzy pe³ni± funkcjê komendanta, obo¼nego, programowca i kwatermistrza. Je¶li inny organizator wynajmuje inn± bazê, wtedy na bazie zostaje gospodarz, wyznaczony przez komendanta hufca.

Bezpieczestwo uczestnikw:
aza noc± jest o¶wietlona. Warty nocne pe³nione s±, je¶li tak zadecyduje organizator.
Wyznaczona jest droga ewakuacyjna.

Ratownik WOPR:
0

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie