OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:

NIESULICE
Baza obozowa Hufca ZHP Świdnica
im. Szarych Szeregów
Chorągiew Dolnośląska ZHP
www.swidnica.zhp.pl

 Informacja o terenie:
mapaBaza położona jest na Pojezierzu Lubuskim, nad najczystszym i jedynym z najwiêkszych jezior tego regionu - jeziorem Nies?ysz (powierzchnia 515 ha, max. g³êboko¶æ 39,5m). Pierwsza klasa czysto?ci wody stwarza wspania?e warunki do k?pieli. Baza posiada pomost k?pielowy ze strze?onym k?pieliskiem. Du?y akwen sprzyja uprawianiu ?eglarstwa, windsurfingu, nurkowania i dlatego te? hufiec organizauje obozy specjalno?ciowe o tym charakterze. Teren bazy pokryty jest lasem sosnowo-brzozowym. Najbli?sze okolice obfituj± w zwierzynê ³own± i posiadaj? bogate runo le¶ne.Las sosnowo-brzozowy, ¶ció³ka trawiasta.


Przyroda, zwierzta:
1Bogactwo flory i fauny to bez w±tpienia zas³uga czystych wód i powietrza. Na terenie tym wyst?puje wiele gatunków ptaków (orze? bielik, kormorany) oraz ró¿norodno¶æ ryb s³odkowodnych.Baza po³o¿ona przy samej linii brzegowej jeziora Nies?ysz, najczystsze jezioro na Pojezierzu Lubuskim, siedliska ptaków i zwierzyny le?nej. Pierwsza klasa czysto?ci wody stwarza wspania?e warunki k?pieli. Du?y akwen sprzyja uprawianiu ?eglarstwa, windsurfingu, nurkowania oraz w?drówek przyrodniczych i w?dkarstwa Oko³o 40 km od bazy Miêdzyrzecki Rejon Umocnieñ, oko?o 25 km – £agów – zamek i miasto s³yn±ce z Lubuskiego Lata Filmowego. Wokó³ jeziora Nies³ysz trasa do wêdrówek pieszych i rowerowych – ok. 20 km.

Rys historyczny:
Baza ma swoisty tradycji?. Rozpoczêli?my obozowanie w 1968 roku. Jak przysta?o na tamte czasy budowali?my o?rodek si?? instruktorskich r?k, prac? wielu harcerzy, oraz z pomoc? ¦widnickich zak?adów pracy i Rady Przyjació³ Harcerstwa. Przez kolejne lata obozowanie w niesulickim lesie by?o nielada przyjemno?ci? dla ?widnickich dzieci, a ich rodzice zakochali si? w Niesulicach. Czysto?? wody i dobry program to atuty, które przekonywa?y wielu. I dzi? staramy si? utrzyma? wysoki poziom organizacyjny i programowy. Rok 1970 to otwarcie murowanej sto?ówki, w 1975 – murowanych sanitariatów. Baza nosi imi? Krzysztofa Kamila Baczy?skiego. Na terenie bazy tablica pami?tkowa po?wi?cona pami?ci twórcy o?rodka komendantowi hufca w latach 1960-1970 - hm. Janowi Berkowskiemu.

Program obozu:
Obozy pracują w oparciu o ramowy program zgrupowania, a w nim m.in.: wycieczki piesze i rowerowe, wyprawy kajakowe, zaj?cia sportowe: siatkówka, koszykówka, pi?ka no?na, dwa ognie, biegi prze?ajowe, zaj?cia na ?ciance wspinaczkowej, strzelanie z ?uków, k?piele w jeziorze, zawody p?ywackie, ogniska z pieczeniem kie?basek, dyskoteki, tañce integracyjne, nauka piosenek, festiwale piosenek i innej twórczo¶ci artystycznej, gry i zabawy chust± Klanzy, warsztaty plastyczne, seanse filmowe, karaoke, wêdrówki wokó³ jeziora Nies³ysz.

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
W ofercie obozy: ¯eglarskie (w tym kursy na stopieñ ¿eglarza i sternika jachtowego), windsurfingowy, konny, sportowy, rekreacyjny, kolonia dla maluchów oraz formy harcerskie. Obozy ¿eglarskie na ³odziach typu Omega, DZ i jacht kabinowy Foka, na obozach windsurfingowych – deski z ¿aglem do dyspozycji uczestników. Na obu obozach sprzêt asekuracyjny i ratowniczy.

Kadra bazy:
Kadra zgrupowania: komendant/ kierownik ośrodka, z-ca ds. programowych, kwatermistrz, magazynierka, kierowca, lekarz, pielêgniarka, ratownicy, konserwator, elektryk, kucharki, sprz?taczki, grupa kwatermistrzowska. Na podobozach - kadra wychowawcza zgodnie
z obowi±zuj±cymi przepisami.

Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza oświetlona nocą (latarnie na ci±gach komunikacyjnych) oraz oświetlenie placów apelowych podobozów. Na obozach harcerskich warty nocne, na zgrupowaniu - funkcjonariusz policji, plan ewakuacyjny dost?pny na tablicach ogłoszeñ.

Ratownik WOPR:
Kąpielisko strzeżone przez dwóch ratowników. Duży pomost kąpielowy. Wydzielone i oznaczone miejsce (p³ytka woda) dla maluchów
i nieumiej±cych p³ywa? oraz podobnie oznaczone k±pielisko na g³êbokiej wodzie. Przy wej?ciu na k±pielisko tablica z regulaminem k±pieli. Ratownicy prowadz? pogadanki z uczestnikami na temat bezpieczeñstwa kapieli i zasad przebywania na k±pielisku. Pla¿a trawiasta.

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie