DANE KONTAKTOWE

 
   

W³a¶cicielem strony jest:
Zwi±zek Harcerstwa Polskiego
Chor±giew Dolno¶l±ska ZHP
ul. Nowa 6
50-082 Wroc³aw
+48 071 3438666
dolnoslaska@zhp.pl

Administratorem strony jest:
Hufiec im. Szarych Szeregów w ¦widnicy

ul. Lelewela 18
58-100 ¦widnica
tel./fax: +48 748520179
komendant@swidnica.zhp.pl

Stronê administruje:
Piotr Pamu³a
mail: komendant@swidnica.zhp.pl


 

 

 

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie